ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้มีคุณภาพ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ แผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567)

ทั้งนี้ เพื่อให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่ออุปกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งงบประมาณเป็นรายปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ                   

สาระสำคัญ

                    โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 16 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่น ๆ

ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ทั้งความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในวิชาสามัญและการฝึกทักษะอาชีพ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในส่วนของการดำเนินโครงการนั้น สช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศธ. จึงขออนุมัติหลักการโครงการฯ แผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 245.239 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) งบลงทุน 185.019 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพของโรงเรียน ได้แก่ การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารฝึกอาชีพ รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ และ (2) งบรายจ่ายอื่น 60.220 ล้านบาท (ประมาณปีละ 12.044 ล้านบาท) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติรับทราบการขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นชอบในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ด้วยแล้ว

แฟ้มภาพ: นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ซึ่งกำกับดูแลการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ จ.ยะลา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุปรายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: