ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร
4. การห้ามกักตุนสินค้า
5. การห้ามชุมนุม
6. การเสนอข่าว
7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์
8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท
9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร
10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
11. มาตรการป้องกันโรค
12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ
13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
15. โทษ
16. การใช้บังคับ

อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF

ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร