ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เผยแพร่กระทู้ถามของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภมูิใจไทย เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น คือ

วิธีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) *เฉพาะแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน