20 กระทรวง ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน

ผู้แทนส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมลงนามคือ นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน 2) เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของไทย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยใช้การกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือ

ขอบเขตความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

  • การส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานและสถานศึกษา เปิดให้บริการสนามกีฬา (ถ้ามี) และสถานที่ออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสมสนับสนุนให้บุคลากรในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • การส่งเสริมนันทนาการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญของนันทนาการและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต 2) ประสานงานและร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน 3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานมาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 4) ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านนันทนาการ เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย