รมช.ศธ.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยในวัง “ต้นแบบ กศน.การเรียนรู้ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่”

(11 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b980e0b8aae0b8a1e0b8b22e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b899e0b884e0b8a3e0b89be0b890e0b8a1_e0b992e0b990e0b990e0b993e0b991e0b991_0014-1.jpg

รมช.ศธ. กล่าวว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นสถานศึกษาในความร่วมมือของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักพระราชวัง กับ กศน. โดยสถานศึกษาแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินจำนวน 4.5 ไร่ สร้างสถานศึกษาแห่งนี้ขึ้น ได้มีการวางศิลาฤกษ์ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2538 และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อปี 2545

จากการตรวจเยี่ยม รู้สึกประทับใจที่วิทยาลัยในวังมีจุดเด่นเรื่องศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และวัฒนธรรมไทยที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวใน กศน. ที่จัดการเรียนการสอนเรื่องของช่างสิบหมู่ และได้มีโอกาสพบผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้หลายครั้ง ได้รับทราบปัญหาความต้องการ เช่น การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรที่ขาดแคลน โดยจะรับไปเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

โอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้กล่าวในระหว่างการมอบนโยบายด้วยว่า ส่วนตัวขอเชิดชูครู กศน.เป็นครูพันธุ๋พิเศษ ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะต้องแบกรับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังต้องทุ่มเท เสียสละมากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะทำให้การศึกษานอกระบบ ไม่มีความเหลื่อมล้ำ เสมอภาคในทุกพื้นที่ แม้กระทั่งพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อเป็นการตอบแทนในการเสียสละ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครู กศน. 891 คน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูอย่างแน่นอน โดยประมาณไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนนี้ จะต้องมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และวิศวกรรม

ส่วนปัญหาใบประกอบวิชาชีพครู ได้มีการหารือกับคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือยกเว้นใบประกอบวิชาชีพ 2 ปี เบื้องต้นจะประสานไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการจัดเวลาเรียนไม่ให้กระทบเวลาการสอนของครู กศน. รวมถึงกำหนดค่าเรียนในอัตราพิเศษด้วย

ในส่วนครูเอกชน ก็ต้องเพิ่มขวัญกำลังใจ ซึ่งเกิดผลสำเร็จในการผลักดันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจาก 100,000 บาท/คน/ปี เป็น 150,000 บาท/คน/ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้ครูเอกชน สามารถสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน.ได้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของอัตราทั้งหมด 891 อัตรา หรือ 178 คน โดยประมาณ และอีกประเด็นที่สำคัญที่ครูเอกชนเรียกร้องเข้ามามากคือหลักเกณฑ์ในการกู้กองทุนสงเคราะห์ โดยกำลังศึกษาหาแนวทางจากปัจจุบัน ครูเอกชนอายุงาน 10 ปี สามารถกู้ได้ร้อยละ 70 ของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนฯ ว่าจะสามารถลดอายุงานเหลือ 7 ปี แล้วสามารถกู้ได้ร้อยละ 80 ของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนฯ ไม่ใช่ว่า รมช.กนกวรรณ สนับสนุนให้ครูเอกชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องด้วยความจำเป็นพื้นฐานของแต่ละคนต่างกัน ดังนั้นขอให้ครูเอกชนคิดถึงผลจากการกู้ที่จะตามมาในระยะสั้นและระยะยาวให้มาก

“คุณสมบัติของครูไทยต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ การเป็นครูเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก คุณลักษณะของความเป็นครูไทยจะต้องอนุรักษ์ และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สติปัญญา ในการการทำทุกอย่างเพราะจะต้องเป็นแบบอย่างให้คนทั้งประเทศไทย”

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b980e0b8aae0b8a1e0b8b22e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899e0b897e0b8b5e0b988e0b899e0b884e0b8a3e0b89be0b890e0b8a1_e0b992e0b990e0b990e0b993e0b991e0b991_0008.jpg

นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กล่าวว่า ปรัชญาของวิทยาลัยในวัง คือ “การศึกษางานช่างหลวงสู่ปวงชน” โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “กศน.ต้นแบบของด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่” อัตลักษณ์คือ “ช่างสิบหมู่อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” และเอกลักษณ์คือ “ส่งเสริมงานด้านศิลปะวัฒนธรรม” ภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

  1. การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับประชาชนทั่วไป
  2. การจัดนิทรรศการศิลปะโบราณไทยช่างสิบหมู่ในรูปแบบนิทรรศการถาวรและเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
  3. การส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัดฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. การพิจารณาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และศิลปวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีข้อเสนอแนะ คือ 1) ที่วิทยาลัยมีจุดเด่นเรื่องศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และวัฒนธรรมไทยที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวใน กศน. ที่จัดการเรียนการสอนเรื่องของช่างสิบหมู่ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) ให้มีการเชื่อมโยงเรื่องของงานศิลปะวัฒนธรรมไทยกับการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ทางวิทลาลัยได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วเช่น มีการสอนให้โรงเรียนพระสงฆ์ 3) ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมศิลปไทยโบราณช่างสิบหมู่ต่อเนื่อง และท่านต้องการให้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์โดยสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: