คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มั่นใจ 15 เดือน เด็กไทยพร้อมยกระดับคะแนน PISA 2021

(11 มีนาคม 63) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช พร้อมหารือแนวทางการยกระดับคะแนน PISA 2021 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นำเสนอการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PISA 2021 ว่า PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment (การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เพื่อประเมิน “การรู้เรื่อง (Literacy)” ของเด็กอายุ 15 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 โดยมีการประเมินทุก 3 ปี และครั้งต่อไปคือ PISA 2021 ซึ่งจะประเมินในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2564

นักเรียนที่เข้าร่วมประเมินPISA 2021 จะถูกสุ่มเลือกมาจากกลุ่มนักเรียนที่มีอายุประมาณ 15 ปี ส่วนใหญ่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 ม.4 และชั้น ปวช.ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratify Random Sampling)

ที่ผ่านมาคะแนน PISA ของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจทุกด้าน ซึ่งการที่ประเทศไทยมีผล PISA ต่ำต่อเนื่องมาโดยตลอด มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศมากเนื่องจากมีการนำผล PISA ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ และนำไปใช้พิจารณาความน่าลงทุนด้วย

สำหรับสาเหตุที่ผล PISA ของไทยต่ำ มีสมมติฐานว่า 1) นักเรียนไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของการสอบPISA 2) นักเรียนขาดทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีสมาธิการอ่านต่ำ 3) กิจกรรมการเรียนการสอนงานการบ้านและแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำยังไม่ช่วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4) ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาระดับต่างๆส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสอบPISAและยังไม่เคยทำข้อสอบแนวPISAมาก่อนและ 5) นักเรียนอาจยังไม่ตั้งใจทำข้อสอบPISAอย่างจริงจัง

ทั้งนี้การสอบ PISA 2021 เหลือเวลาเตรียมตัวอีก 15 เดือน จึงเสนอแนวทางการยกระดับผลPISA 2021 ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายเรื่อง “การยกระดับผลการสอบ PISA ของชาติ” โดยมอบหมายให้ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำกับดูแล แล้วให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางนโยบายที่นำเสนออย่างจริงจังและเข้มข้นตลอดปีการศึกษา 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISAอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2567

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการสอบ PISA เนื่องจากเล็งเห็นว่าการสอบตามแนวข้อสอบ PISA เป็นวิธีการที่พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนยุคปัจจุบันในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การวัดประเมินผลนักเรียนทั้งในระดับการประเมินผลตามตัวชี้วัดการประเมินผลระดับกลางภาค และปลายภาค ซึ่งเป็นไปตามลักษณะข้อสอบตามแนวการประเมินนักเรียนนานาชาติมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนักเรียน จึงมีความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการเขียนการแสดงความคิดเห็นจนเป็นความคุ้นเคย ทำให้ผลการสอบประเมิน PISA ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าคะแนนของกลุ่มโรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีคณะครูผู้สอนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย) ให้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตามแนวการสอบ PISA ให้แก่คณะครูโรงเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตลอดจนอบรมนักเรียนให้มีความรู้และคุ้นเคยกับการทำข้อสอบตามแนวการสอบ PISA ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเช่นนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าการยกระดับผลการสอบ PISA สัมพันธ์กับการเรียน Unplug Coding ซึ่งเป็นการปฏิรูปการศึกษาไปถึงตัวเด็กโดยตรง ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นตรรกะ คิดแบบมีเหตุมีผล คิดเชิงคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็ตาม ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าเด็กต่างจังหวัดเก่ง และสามารถพัฒนาได้ดี ทั้งที่อยู่ท่ามกลางความขาดแคลน จึงไม่แปลกใจที่นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกแห่งสามารถทำคะแนนได้ดีไม่ด้อยกว่าเด็กประเทศอื่น

รวมทั้งฝากผู้ปกครองของนักเรียนทุกชั้น ให้ช่วยกันอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เด็ก เพราะการอ่านให้เด็กฟังแล้วถามเด็กว่าหากเป็นตัวเองในเรื่องนี้จะทำอย่างไร เด็กจะได้ฟังเป็นและคิดตาม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อสอบ PISA

ในส่วนของโรงเรียน ฝากให้หากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟังและคิดตาม รวมถึงการคิดเลขในใจวันละ 15 นาทีทุกชั้นเรียน ทุกปีการศึกษา จะช่วยให้เด็กจะมีสมาธิมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงรูปแบบการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ให้เด็กได้ภาคภูมิใจการท่องอาขยานหน้าที่พลเมืองคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีต้องเอากลับมาในชั้นเรียนเพราะเป็นต้นทุนของประเทศไทยโดยนำมาปรับรูปแบบให้ร่วมสมัยไม่ใช่ลักษณะการสอนแต่ทำให้เป็นการสื่อสาร อาจจะผ่านการเล่นเกมร้องเพลงหรือทำกิจกรรมต่างๆที่สนุกให้เด็กได้ระบายความเครียดจากการเรียนทั้งวันและซึมซับความรู้ไปพร้อมกัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ PISA 2021 วันนี้ได้รับทราบข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างละเอียดและจะนำกลับไปวิเคราะห์วางแผนว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สำหรับเวลา 15 เดือนถือว่าไม่น้อยหรือมากเกินไป ดูจากตัวอย่างจากโรงเรียนที่ถูกสุ่มเลือกให้สอบ PISA ที่มีเวลาเตรียมตัวเพียง 4-5 เดือน ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับที่พอน่าใจได้ โดยข้อสอบจะเป็นแบบอัตนัยและคิดวิเคราะห์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ของการศึกษาไทย หากทุกคนรวมพลังกันอย่างเข้มแข็ง เชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับคะแนนสอบ PISA ของประเทศได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ สสวท.ได้มีแผนงานทำข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่จะมาอบรมครูของ สพฐ. และวิทยาลัยต่าง ๆ จึงจะนำข้อเสนอแนะในวันนี้ไปหารือเพื่อร่วมกันทำงานเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมสังคม ผู้ปกครอง สื่อมวลชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ครูโรงเรียนอื่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาร่วมทำงานในทางใดทางหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยกันสร้างความรับรู้ให้ออกไปในวงกว้าง อย่าให้ผลงานที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลงทุนลงแรงมานับสิบปีสูญเปล่า ตลอดจนขอขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างหนัก แต่จำเป็นต้องทำให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ และอยากเห็นเด็กไทยก้าวหน้านำพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตทุกด้านอย่างยั่งยืน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว