ศธ.โชว์นิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ชวนคนไทยเข้าใจขั้นตอน ปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างถูกต้อง ปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ท้าทายไปด้วยกัน

(10 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นสังคมให้ใช้หลักการเรียนรู้โค้ดดิ้งในการทำความเข้าใจกับมาตรการของภาครัฐ และวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผล

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมคณะนักเรียน ร่วมสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวขอบคุณ นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 เพราะการเข้าใจหลักคิดของโค้ดดิ้ง เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง “การคิด” อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีพื้นฐานเดียวกัน และเข้าใจกระบวนการให้ถูกต้องเหมือนกัน โดยในปัจจุบันมีมาตรการออกมาจำนวนมาก หากไม่เข้าใจกันจะทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้โค้ดดิ้งยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ตระหนกต่อข้อมูลที่บิดเบือน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสงบสุข

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อเร็ว​ ๆ​ นี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการระดับรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานจากหลายหน่วยงาน จึงเป็นฐานและกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือ นอกจากการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยได้อีกด้วย

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ในฐานะผู้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้งของประเทศ กล่าวว่า โค้ดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการคำนวณ ในช่วงสถานการณ์เวลานี้สามารถนำโค้ดดิ้งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หลักการคิดเป็นลำดับขั้นตอนของโค้ดดิ้งในการล้างมือให้สะอาดในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีกลุ่มนักเรียนทำการสาธิตการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง เข้าใจขั้นตอนและเงื่อนไขในมาตรการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โค้ดดิ้งถือเป็นวิชาใหม่ หลักการสำคัญเป็นการจัดระเบียบทางสมอง เพื่อให้เด็ก ๆ รวมทั้งคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลเป็นฐานการคิด เลือกว่าอะไรที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อ เช่น ข่าวทางสื่อออนไลน์ (Social Media) ที่ออกมาในสังคมปัจจุบันที่มีความขัดแย้งสูง มีทั้งเรื่องที่จริงและไม่จริง จึงเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง สังคมจะได้ไม่สับสนวุ่นวาย ในขณะที่รัฐบาลก็ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมด้วย

“หากเราจัดระเบียบทางสมองของเราได้เป็นระบบอย่างคอมพิวเตอร์ วันหน้าก็จะง่ายขึ้นในการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 การเรียนโค้ดดิ้งจึงช่วยให้เข้าใจ “ขั้นตอน” และ “กระบวนการ” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนกับการบริหารราชการแผ่นดิน ก็จำเป็นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานเช่นเดียวกัน”

กราฟิก Coding for All, All for Coding
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้เผยแพร่ได้เลย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / วีดิทัศน์
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ