ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา

เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 โดยการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือนดังกล่าว และส่งปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกล่าว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปขยายผลร่วมกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชะลอการเลิกจ้างงาน รวมทั้งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจิตวิทยาในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เห็นชอบปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ดังนี้

 1. การปรับปรุงองค์ประกอบของประธานกรรมการ
  จากเดิม “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย” เป็น “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย” 
 2. การปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
  จากเดิม “ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
  จากเดิม “ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
 3. การเพิ่มเติมองค์ประกอบของกรรมการ
  เพิ่มเติม กรรมการผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพทำเนียบรัฐบาล : http://www.thaigov.go.th