ศธ.ประชุมร่างระเบียบกระทรวงฯ รองรับการจัดทำทะเบียนนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์

(6 มี.ค.63) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. จัดโดยสำนักนิติการ สป. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรุงเทพมาหานคร และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาร่างระเบียบที่จะรองรับการจัดทำทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นางรักขณา ตัณฑวุโฒ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นำรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบทะเบียนนักเรียน โดยมีฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการจัดการข้อมูล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบดังกล่าว โดยเห็นชอบ
ในหลักการที่จะยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และกำหนดให้จัดทำทะเบียนนักเรียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
โดยมีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาเข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและลดปัญหาการซ้ำซ้อนของข้อมูลจำนวนนักเรียนได้ เพื่อรองรับกับระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำลังดำเนินการ ซึ่งจะเริ่มใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2563

โดยสำนักนิติการ สป. ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและปรับแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าว และจะจัดให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งโดยเร็วต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว