ศธ.ซักซ้อมความเข้าใจ เขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ย้ำ รร.เอกชน-นานาชาติ ที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องปิดเรียน 14 วัน

(6 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษารับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

1. เขตติดโรคติดต่ออันตราย ประกอบด้วย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมาเก๊าและฮ่องกง) อิตาลี และอิหร่าน

2. ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้หน้าเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

ทั้งนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครู บุคลากร ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษาในทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศดังกล่าว มีหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน และดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติบางแห่ง) ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอนุญาตให้ครู บุคลากร ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษา เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานศึกษาและหยุดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครบ 14 วัน นับจากวันที่เปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ จึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

หนังสือนำส่งแจ้ง สช./สพฐ./กศน./สอศ.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92069.jpg

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป