ศธ.อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 1 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เน้นย้ำให้ข้าราชการยึดมั่นในหลักจริยธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

(5 มีนาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมขอให้ข้าราชการทุกคนตระหนักในเรื่องจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และมีจิตอาสา

อีกทั้งขอให้เน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน เพราะทุกคนคือฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระบบราชการในภาพรวมทั้งประเทศ หากฟันเฟืองเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมของข้าราชการ พึงเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไปพร้อมกันแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อชาติบ้านเมืองตามไปด้วย เพราะเมื่อระบบราชการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็อยู่ดีมีสุข ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า

สำหรับโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 96 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อิชยา กัปปา / สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว