หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อกลับหรือผ่านจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19

(5 มี.ค.63) สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเดินทางกลับมาจาก หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / รายงาน