เสมา3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ชื่นชม 7หน่วยงาน ต่างองค์กร แต่รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการ

(4 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

โดยมีตัวแทนลงนาม 7 หน่วยงาน คือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงาน กศน. และการศึกษาเอกชน ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้พิการ ทั้งที่เป็นนักศึกษา กศน. นักเรียนโรงเรียนสังกัด สช. และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยได้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งหวังให้เข้าถึงผู้พิการทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีทักษะชีวิตที่ดี มีอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองสู่การทำงานในสถานประกอบการได้

การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ได้มอบให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน.WOW (6G)” (1. Good Teacher 2. Good Place – Best Check in 3. Good Activities 4. Good Partnerships 5. Good Innovation 6. Good Learning Centre) นับเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานใน 2 มิติ ทั้งมิติของนโยบายการพัฒนา กศน. และนโยบายเฉพาะด้าน ที่มีเป้าหมายไปที่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คือกลุ่มคนพิการ

โดยดำเนินการตาม WOW ที่ 4 การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครื่อข่าย : Good Partnerships ให้การทำงานของสำนักงาน กศน. กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้ง 6 หน่วยงาน ดำเนินการร่วมกันในการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการได้อย่างมีคุณภาพ มีภารกิจความร่วมมือ 11 ข้อ ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนพิการ
 2. แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน
 3. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาคนพิการ
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ผู้บริหาร ครูผู้สอนคนพิการ และครูฝึกอาชีพ)
 5. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการ และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดด้านการศึกษา
 7. ส่งเสริม สนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีประสทธิภาพ
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน ICT ให้กับบุคลากรที่จัดการศึกษาหรือให้บริการแก่คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ
 10. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
 11. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

“ทุกท่านในที่นี้ล้วนเป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีจิตเป็นกุศลที่มาร่วมใจกันสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อผู้พิการได้มีความสุข สามารถใช้ชีวิตในสังคม สร้างคุณค่าให้ตนเองสมกับที่ผู้พิการมีความคิดเสมอว่าไม่อยากเป็นภาระต่อสังคม วันนี้ทั้ง 7 หน่วยงาน ต่างองค์กร แต่รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจะเดินหน้ากระทั่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เกิดขึ้น แต่จนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ มีการประชุมหารือหลายครั้ง ปรับในหลายส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” รมช.ศธ.กล่าว

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว