ปลัด ศธ.เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการ Coaching Teams และ Teams for Education มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในกรุงเทพฯ

(3 มี.ค. 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งในส่วนของ สป. และ สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยอย่างน้อยทุกโรงเรียนควรมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนในกรุงเทพฯ ถือว่าค่อนข้างมีความพร้อมกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล

ขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาทำโครงการดี ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ปลัด ศธ. ได้ฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้นของ ศธ. 3 เรื่อง คือ

  • ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยมีการเรียนภาษาอังกฤษมาก แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ดี
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) โดยปัจจุบันโรงงานทุกโรงงานใช้เครื่องจักรกลและวิทยาการระบบ AI เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตมากขึ้น จึงขอให้เริ่มดำเนินการเพื่อให้เด็กได้ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเน้นย้ำให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหากมีความจำเป็นต้องร่วมประชุม อบรมสัมมนา ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ ตลอดจนให้สถานศึกษาดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นที่ อาคารทุกแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ กล่าวว่า โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อให้หน่วยงาน 3 แห่ง และสถานศึกษา 41 แห่ง ร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Teams for Education และจัดทีม supervisor Teamsระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขอผู้เรียนแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานผู้ร่วมพัฒนาและเป็นโค้ช ได้แก่

  1. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการฝึกอบรมแก่ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนการดำเนินการพัฒนากระบวนการ Coach ระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามรูปแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
  3. มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เป็นฝ่ายสนับสนุนในการฝึกอบรมแก่ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าวิทยากรและค่าวัสดุฝึกตามที่กำหนด รวมถึงการจัดเวทีเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จาก 5 สังกัด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียน