75 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”

(2 มีนาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการผลิต การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครู” ณ หอประชุมคุรุสภา โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เห็นการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานของการผลิตครู ร่วมกับสถาบันผลิตครูต่าง ๆ เพื่อให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาไทยได้รับการพัฒนาเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศอื่น

ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูต้องปฏิบัติตัวตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพราะครูเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทย

จึงขอฝากให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันที่จะผลิตครู ร่วมกันผลักดันและเป็นหลักในการขับเคลื่อนให้บุคลากรที่จะมาเป็นครู มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และศีลธรรม เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติในหลายด้าน เรามองไม่เห็นเลยว่าอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่เราอาจจะใช้โอกาสนี้นำกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมาพัฒนาครู ทั้งที่อยู่ในระบบและกำลังจะเข้ามาสู่ระบบ ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ

เพื่อให้ครูของประเทศไทยต้องเป็นคนที่เก่ง คนเก่งต้องอยากมาเป็นครู อยากใช้คำว่า “เก่งเป็นครู มากกว่าคำว่า ผิดเป็นครู” โดยในการใช้งบประมาณปี 2563 – 2564 ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

“อะไรที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพต้องจัดการอย่างรวดเร็ว และไม่ทำให้เรื่องเหล่านั้นกลับมาอยู่ในกระบวนการศึกษาไทยอีก ทั้งในเรื่องของยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น และการล่วงละเมิดทางเพศของครู สิ่งเหล่านี้เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ ผิดวินัยร้ายแรง และไม่สามารถเข้ามาสู่กระบวนการศึกษาของไทยได้อีก ตนจะไม่ผ่อนปรนในเรื่องดังกล่าวเด็ดขาด ที่ผ่านมามีหลายคดีที่มีการตัดสินล่าช้า ทั้งที่มีหลักฐานชัดเจน ซึ่งคงต้องแก้ไขกฎหมายระเบียบที่มีอยู่ เพราะในปัจจุบันยังไม่เป็นที่พอใจ ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะเป็น ให้ทุกคนได้รู้ว่ามาตรฐานวิชาชีพของการเป็นครูมีความสำคัญ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้เรื่องเหล่านี้หายไปจากระบบการศึกษาของประเทศไทย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า ในปีที่ 75 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เน้นหลักการทำงานโดย “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ที่จะเป็นหลักประกันแก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง สู่คุณภาพ การจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ นโยบายปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะ “ครู” เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

  • การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ปรับปรุงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
  • การยกระดับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนงาน ลดสำเนาเอกสาร โดยการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service มาใช้ในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
  • การกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างระบบการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างเครือข่ายทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการอบรมใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
  • การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน วิชาชีพ กำหนดให้มีระบบการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพที่ต่อเนื่อง มีเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ และมีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา การคัดสรรผลงานวิจัย การคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC
  • การยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นต้นแบบของครูดีที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพและสังคม โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มประกอบวิชาชีพจนถึงเกษียณอายุการทำงาน เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี และครูอาวุโส
  • การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ ดำเนินการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพครู ในประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และผู้ประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมให้ครูได้เปิดโลกทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุรุสภามุ่งสู่การเป็นคุรุสภาดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคุรุสภา ทั้งการบริหารจัดการ และการบริการ โดยจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ทั้งการยื่นผ่านสถาบันผลิตครู ด้วยระบบ KSP BUNDIT การยื่นผ่านสถานศึกษาด้วยระบบ KSP SCHOOL และการยื่นคำขอด้วยตนเอง ด้วยระบบ Self Service รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาบนเว็บไซต์คุรุสภา สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ต รวมถึงการให้บริการ หอสมุดคุรุสภา e- Library โดยบริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง “เว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา”

“คุรุสภาจะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและการบริการ เพิ่มระบบบริการทางแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกผ่านทางสมาร์ทโฟน และจัดทำคลังข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Big Data) ที่เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อร่วมแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาวิขาชีพทางการศึกษา ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: