ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ. ครั้งที่ 1/2563

(2 มีนาคม 2563) ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ และร่างยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2564)

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปการศึกษา และแผนปฏิรูปประเทศด้านอื่น ทั้ง 11 ด้าน เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ จากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิกา รที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามพันธกิจ 4 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

  1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายทางการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ที่สำคัญ นอกจากจะได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้มีการกำหนดการวัดระดับทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาลอีกด้วย

อิชยา กัปปา / สรุป
คณะทำงาน ป.ย.ป. / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: