พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในการทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค และสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมดนตรีเมโลเดียอนุบาล ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ว่า เป็นการเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชน รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรี และได้ซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์

ในงานฯ ยังมีการแสดงการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินของเรา, When, ชะตาชีวิต, Oh I Say, และยามเย็น นอกจากนี้ มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการแสดงโขน “กลลวงอสุรี พระรามาปราบไพรี ใต้พระบารมีจักรีวงศ์”