ศปบ.จชต.ประชุมหารือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย

(25 ก.พ.63) ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU ด้านการศึกษากับอินโดนีเซีย

ร่วมประชุมหารือการบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสุธารัตน์ พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และผู้แทนสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

การประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Big Data) ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่เกิดเหตุ จนถึงการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

รวมทั้งหารือปัญหาอุปสรรค ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ระบบฐานข้อมูลของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการบูรณาการฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสรุปได้ 2 แนวทาง คือ

  1. เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Linkage) โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

ศปบ.จชต. เข้าเยี่ยมคารวะ
กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย
พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU
ด้านการศึกษา ไทย-อินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะบุคลากร เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนายฟะฮ์รีย์ ซูไลมัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำสงขลา ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่เป็นที่นิยม ประกอบกับมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศรองรับ

การเข้าพบกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำสงขลาในครั้งนี้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ ได้ร่วมหารือและแสวงหาข้อตกลงกับท่านกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การร่วมจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
  2. การร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและการปฐมนิเทศ เพื่อเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมด้านสังคมและการปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
  3. แนวทางและมาตรการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนไทย-อินโดนีเซีย
  4. การเทียบโอนวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของทั้งสองประเทศ
  5. การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ

นายฟะฮ์รีย์ ซูไลมัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำสงขลา กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ามาหารือในประเด็นด้านการศึกษาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาและฝึกประสบการณ์ในประเทศไทยอีกด้วย

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: