ศธ.ลงนามความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

(26 กุมภาพันธ์ 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล “โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา” โดยมีตัวแทนลงนาม 4 หน่วยงาน คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกคร้องท้องถิ่น, ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท.ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร 4

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนไทยให้มีสมรรถนะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นสำคัญ ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน และคณะทำงาน ที่ร่วมมือร่วมใจ จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถทำให้ครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมจากทุกหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“หวังว่า 3 ปี นับจากนี้ ครูทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีความรู้ที่ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน อีกสิ่งหนึ่งคือ ครูต้องไม่ใช่แค่สอนวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและใส่ใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ต้องดึงความสนใจของนักเรียนมาไว้ที่ครูเพียงคนเดียว เพราะสมัยนี้เป็นครูเพียงอย่างเดียวไม่พอ ครูต้องเป็น Entertainer ด้วย”

ผอ.สสวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ.ได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจากการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

สสวท.จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจะดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ในแต่ละปีจะแยกการอบรมเป็น 2 ช่วง ระยะแรก เป็นการอบรมครูพี่เลี้ยง และระยะที่สอง เป็นการอบรมครูผู้สอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม มีโรงเรียนร่วมเป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูทั้งสิ้น 681 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 4 หน่วยงาน (สพฐ./สช./สถ./กทม.) กระจายทั่วประเทศ คาดว่าจะมีครูลงทะเบียนผ่านระบบเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประมาณ 66,000 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
อธิชนม์ สลางสิงห์ / วิดีโอ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: