พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

(25 ก.พ. 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับพระราชทานมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทน ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น คงทราบดีว่าเป็นงานที่ยาก เพราะวัยนี้เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ด้วยพระเมตตา กอปรกับพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงสามารถทำให้เยาวชน และวัยรุ่น เปิดใจยอมรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด และเติบใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหน่วยงานหลัก และรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่างองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดที่มีสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย พร้อมทั้งขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ไปในกลุ่มผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ

โอกาสนี้ ปลัด ศธ. กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน แสดงความชื่นชมกับทุกทีม ที่เข้าร่วมการประกวด แม้จะไม่ได้รางวัล หรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันในวันนี้ คือ มุมมองและแนวคิดในการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อดูแลช่วยเหลือเยาวชน วัยรุ่น อันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้ามีการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละทีม ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายมีการตัดสินผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท พร้อมเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยปลัด ศธ. เป็นผู้มอบรางวัล

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
To Be Number One Fanclub / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: