ศธ.ประชุมจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี” 1 เม.ย.63

(25 กุมภาพันธ์ 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม สรุปดังนี้

รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี โดย รมว.ศธ., รมช.ศธ., ปลัด ศธ. และเลขาธิการองค์กรหลักเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงาน, ปลัด ศธ. เป็นประธานกรรมการ, รองปลัด ศธ. และรองเลขาธิการองค์กรหลัก เป็นรองประธานกรรมการ, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และเลขาธิการ 3 สำนักบริหาร หน่วยงานในกำกับ ผู้แทนทุกองค์กรหลัก เป็นกรรมการ, โดย ผอ.สำนักอำนวยการ สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ

รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึก 128 ปี ศธ.

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี ซึ่ง ปลัด ศธ. เป็นประธานกรรมการ ขณะนี้มีความคืบหน้าในการจัดทำแล้วร้อยละ 80 โดยสรุปสาระสำคัญโครงร่างหนังสือที่ระลึก ดังนี้

 1. พิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม
 2. การจัดทำเนื้อหา โดยประมาณ 270 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน
  – ประมวลภาพการเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  – การศึกษาไทยตั้งแต่ในอดีตกาลและพัฒนาการเรียนการสอน
  – สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  – วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี 2563-2564 และแนวโน้มในอนาคต
  – ส่วนหนึ่งจากความภาคภูมิใจในอาชีพด้านการศึกษา
  – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ทำคุณประโยชน์)
 3. การมอบหมายงาน จะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะจัดส่งให้ สป. 500 เล่ม รวมทั้งจัดส่งให้ห้องสมุดและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. 2,100 เล่ม อีก 400 เล่ม มอบให้ผู้บริหาร บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

รับทราบการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 89 ราย ดังนี้

 1. สำนักงานรัฐมนตรี 3 ราย
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25 ราย
 3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3 ราย
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 ราย
 5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14  ราย
 6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ราย
 7. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  1 ราย
 8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 4  ราย
 9. โรงเรียนมหิดลวิทยานสรณ์  1  ราย
 10. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 1  ราย
 11. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1  ราย
 12. โควตาสำรองส่วนกลางฯ  10 ราย
  รวมทั้งสิ้น 89 ราย

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิติพงษ์ ปลูกชาลี / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: