Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงฯ สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศสถานที่ตั้ง “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา” จำนวน 13 ศูนย์ และ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด” จำนวน 64 ศูนย์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการการศึกษาพิเศษตามภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ราชกิจจานุเบกษา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : บรรณาธิการข่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s