ปลัด ศธ.เปิดการพัฒนา นบส.ศธ.รุ่น 10 และมอบวุฒิบัตร นบส.ศธ.รุ่น 9

(24 กุมภาพันธ์ 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ นบส.ศธ.รุ่นที่ 9 โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) ในฐานะหัวหน้าวิทยากร นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ปลัด ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 และผู้สำเร็จการพัฒนา รุ่นที่ 9 ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การดำเนินการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 จะผ่านเกณฑ์สำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรทุกท่าน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความทันสมัยในด้านวิชาการและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล

ดังนั้น ผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักและสร้างความร่วมมือให้การบริหารราชการ เพื่อจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยและสังคม ให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“สิ่งสำคัญที่อยากฝากถึง นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 ทั้ง 85 คน ถือได้ว่าเป็นการรวมของผู้บริหารจากทุกภาคส่วน นับเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร่วมกัน ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสในการพัฒนาครั้งนี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศชาติ ผลักดันให้การบริหารจัดการศึกษาของชาติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล”

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b899e0b89ae0b8aa-e0b8a8e0b898.e0b8a3e0b8b8e0b988e0b899e0b897e0b8b5e0b988-10_e0b992e0b990e0b990e0b992e0b992e0b994_0019.jpg

นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สคบศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สคบส. ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการสมัยใหม่ เป็นผู้บริหารที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร เป็นผู้นำต้นแบบที่ดี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักบริหารระดับสูงร่วมมือกันเสริมสร้างพลังในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  สร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดการประสานความร่วมมือ ด้านการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค

อนึ่ง การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  (นบส.ศธ.) ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 9 รุ่น มีผู้สำเร็จหลักสูตร รวม 644 คน

ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดฯ ปลัด ศธ.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ นบส.ศธ.รุ่นที่ 9 จำนวน 83 คน โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ในฐานะประธาน นบส.ศธ.รุ่นที่ 9 นำ นบส.ศธ.รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 กล่าวคำปฏิญาณของ นบส.ศธ. ว่า

1. ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข้าพเจ้าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณความดี และถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง
3. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันบริหารราชการประเทศ เพื่อเยาวชนและอนาคตที่มั่นคงของประเทศสืบไป
4. ข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในวิถีชีวิตตามนักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการบริหารราชการแผ่นดินและในการดำเนินชีวิต

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: