รมช.ศธ.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสืออุบลราชธานี ย้ำผลักดันและพัฒนากิจการลูกเสืออย่างเต็มที่

(21 ก.พ.63)​ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านหนองไหล)​

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตนเอง เพื่อเห็นสภาพความเป็นจริง เพราะกิจการลูกเสือก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนมาถึงในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราโชบายที่จะสืบสานกิจการลูกเสือให้คงอยู่คู่สังคมไทย

ขณะนี้ ศธ.ได้วางแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ โดยดึงลูกเสือมาเข้าสู่โครงการมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้การท่องเที่ยวบูรณาการกับกิจการลูกเสือ รวมทั้งต้องการให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ โดยนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในการอบรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร สามารถสะสมเครดิตเพื่อประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ หรืออาจจะได้เป็นตัวแทนลูกเสือไทยเข้าร่วมโครงการของสำนักงานลูกเสือในระดับนานาชาติต่อไป

นอกจากนี้ ได้ผลักดันงบประมาณในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัด เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดอบรมลูกเสือ โดยในปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการพัฒนาทั้งค่ายลูกเสือ จำนวน 29 จังหวัด พร้อมทั้งขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือจำนวน 19 จังหวัด

สำหรับค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาค่าย จำนวน 3.7 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้บริหารของ กศน.

“ฝากให้ครูทุกคน นอกจากจะทำหน้าที่ของครู ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามคำปฏิญาณลูกเสือที่ให้ไว้ด้วย ยืนยันว่าตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกช่องทาง และยินดีที่จะช่วยผลักดันการพัฒนากิจการลูกเสืออย่างเต็มที่” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา : สรุป / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : บรรณาธิการข่าว