รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการ “คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” ที่สีคิ้ว

(20 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” โดยมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว, คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว (อ.สีคิ้ว, อ.โนนสูง, อ.ปางช่อง, อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์), ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้กำกับงานด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ๆ ทุกคนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอบคุณและชื่นชมสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมสนับสนุนมีจิตเป็นสาธารณะที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม “คืนรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาส” ในวันนี้

ดังแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ความว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

ทั้งนี้ ศธ.ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสนี้ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา แต่สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งแม้ว่าประเทศของเราจะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เริ่มถดถอย พ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้เลี้ยงดูบุตรหลานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้เด็กมีความก้าวร้าว แข็งกระด้าง พ่อแม่ผู้ปกครองควรสละเวลาที่มีค่าให้กับลูก เลี้ยงลูกด้วยตนเองเพื่อให้เด็กมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

“พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ต้องทำดีให้ดู เป็นครูให้เห็น อย่างน้อยต้องเริ่มที่บ้านสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่ ต้องสอนตั้งแต่เด็ก ถ้าโตขึ้นจะสอนยาก สิ่งสำคัญคือถ้าเราให้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก จะทำให้เด็กเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไม่มีประโยชน์สำหรับเด็ก หวังว่าในวันนี้จะได้คืนรอยยิ้มให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน ในอนาคตเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติต่อไป”

ภายหลังพิธีเปิดโครงการ รมช.ศธ. ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 43 ทุน กว่า 30,000 บาท

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b8a8e0b8b9e0b899e0b8a2e0b98ce0b881e0b8b2e0b8a3e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b89ee0b8b4e0b980e0b8a8e0b8a9_e0b992e0b990e0b990e0b992e0b992e0b990_0017.jpg

นายนิคม พงษ์รัตนสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว กล่าวว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทนายความ ซึ่งทางคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยจัดงาน”คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และออกโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้มีกำลังใจ มีโอกาสได้พัฒนาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต และมีความสุขแบบเด็กทั่ว ๆ ไป คณะทำงานจึงได้มอบหมายให้ นายธนบดี แสนกลม รองประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว และจ.ส.ต.เฉลิม เทียมขุนทด ที่ปรึกษาประธานสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว เป็นผู้ประสานงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรมเพื่อสังคมนี้

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (ศกศ.11) กล่าวเพิ่มเติมถึงวิสัยทัศน์ของ ศกศ.11 ว่า เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นเลิศในระดับประเทศพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาไว้ 9 ประเภท ได้แก่

1) บกพร่องทางการเห็น
2) บกพร่องทางการได้ยิน
3) บกพร่องทางสติปัญญา
4) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
5) บกพร่องทางการเรียนรู้
6) บกพร่องทางการพูดและภาษา
7) บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8) ออทิสติก
9) พิการซ้อน

คุณจิราภา อาชีพแม่บ้านผู้ปกครองน้องออกัส ผู้ได้รับทุนการศึกษา แสดงความตื้นตันใจ และกล่าวขอบคุณ รมช.ศธ. รวมถึงทุกหน่วยงานที่จัดงานในวันนี้ ทุนการศึกษาที่ได้รับถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและน้องผู้ด้อยโอกาส รวมถึงได้เห็นพัฒนาการ เห็นรอยยิ้มของน้องที่มีให้กับทุกท่าน สิ่งนี้ทำให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ และจะไม่ละเลยที่จะพาน้องมาฝึกพัฒนาการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ จะนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับน้อง ทั้งในเรื่องการศึกษาและการเดินทาง อยากให้มีการมอบทุนให้กับเด็กทุกคนและมีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์มากกว่านี้ อยากให้ทุกหน่วยงานมาดูแลเด็กพิเศษและเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส ซึ่งขาดทุนการศึกษา ขาดทุนในการเดินทางมาเรียน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b8a8e0b8b9e0b899e0b8a2e0b98ce0b881e0b8b2e0b8a3e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b89ee0b8b4e0b980e0b8a8e0b8a9_e0b992e0b990e0b990e0b992e0b992e0b990_0007.jpg

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: