เสมา3 เดินหน้าดันหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) มุ่งต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ รู้เท่าทันโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน

(19 ก.พ. 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมนิทรรศการว่า ขอชื่นชมโรงเรียนเอกชนที่มาร่วมจัดนิทรรศการในวันนี้ เพราะล้วนแล้วแต่นำความเป็นเลิศมาโชว์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการและจัดการศึกษา สำหรับครูเอกชนได้สำเร็จไปแล้วในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการ การจัดสรรงบประมาณ และพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ การขอผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนเอกชน ได้สั่งการให้ สช.นำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ของคุรุสภา เพื่อพิจารณาขอผ่อนผัน รอบที่ 4 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู จำนวน 112 ราย ก่อนนำเสนอที่ประชุม กมว.ต่อไป

อีกโครงการสำคัญที่ตั้งใจมอบให้เป็นขวัญ กำลังใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูโรงเรียนเอกชนทุกท่านในปีนี้ คือ การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นบส.สช.) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูงให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ รู้เท่าทันโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม และจะเริ่มดำเนินการอบรมในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

รวมทั้งการผลักดันนโยบายการอบรมหลักสูตรครูแบบทางเลือก (Shopping List) ให้กับครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ครูมีความรู้ พัฒนาทักษะการสอน และสามารถออกแบบการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยโครงการอบรมดังกล่าวเชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนให้มีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป” ดร.กนกวรรณ กล่าว

โอกาสนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 ราย และครูดีศรีเอกชน จำนวน 270 รายด้วย

เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ และ กรรณิกา พันธ์คลอง / ข่าว
ปรานี บุญยรัตน์ / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว ศธ.360 องศา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: