Categories
สป.

สป.ศธ.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

(18 กุมภาพันธ์ 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สป.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s