ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัด ศธ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)​ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมวัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 -​ 2565 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยตามบทบาทภารกิจการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด ศธ. 2) สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือหน่วยงานนอกสังกัด ศธ.

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. มีหลักการ คือ

1) ยึด “เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับการทำงานของสมองผ่านการเล่นการลงมือทำกิจกรมและกิจวัตรประจำวันอย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งร่งกายจิตใจวินัยอารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และต่อเนื่อง

2) ยึด “การถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่กระทรวงและระดับพื้นที่” โดยนำเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ “พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ” และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเป้าหมายมาสู่เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. และจะมีการถ่ายทอดไปยังแผนระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อนำสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามลำดับต่อไป

3) ยึด”การทำงานแบบบูรณาการ” โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการจัดบริการการศึกษา และส่งเสริมสนันสนุนให้บุคคลขององค์กรและส่วนราชการทุกสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพื้นที่

4) ยึด “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ” มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

3 thoughts on “ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

Add yours

  1. กำหนดนโยบายต่างๆในห้องประชุมโดยนักวิชาการและผู้บริหารระดับใหญ่ เคยให้ครูอนุบาลหรือผู้บริหารโรงเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นบ้างก็ดีนะคะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: