กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 41 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา​ 09.58 น.​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41

โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ​คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชาติ, นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการประชุมวิชาการ ฯ​ ตอนหนึ่งว่า​ “โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่ากิจกรรมของ​ อกท. เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสมาชิกขององค์การ ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมหลักขององค์การสู่สมาชิก ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรเข้าด้วยกัน​ ภายใต้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรม​ ประมง​ และที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ปรับบทบาทและหน้าที่ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ แนวนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ​ และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ ในการผลิตพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะขีดความสามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล​ ซึ่งองค์การได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จนกระทั่งเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มืความสามารถดี​ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี​ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม”

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกและศิษย์เก่า​ อกท.​ ดีเด่น ผู้บริหารและผู้แทนหน่วย​ อกท. ดีเด่น เข้าร่วมพระราชทานโล่ที่ระลึก (จำนวน 25 ราย) ผู้ทำคุณประโยชน์​ อกท. ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ​ อกท. และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก (จำนวน 130 ราย)

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเมืองเทิดพระเกียรติ ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท. ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท.” และเสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นจิกกระโดน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัย

จากนั้นเสด็จฯ​ ไปยังอาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประทับพระราชอาสน์ ทรงฟังการบรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง “โครงการเลี้ยงเพียงทรายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของวษท.เพชรบุรี จากการวิจัยพบว่าการเลี้ยงเพียงทรายด้วยน้ำทะเลจากธรรมชาติที่ระดับความเค็ม 30 พีพีที โดยผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนแล้ว จะช่วยให้เพียงทรายมีอัตราการรอดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่า ได้ผลผลิตเพียงทรายสด 25 กิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,653 ตัว คิดเป็นอัตรารอดร้อยละ 82.65 มีรายได้จากการจำหน่ายเพียงทรายสด ป็นเงิน 13,959 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตเพียงทรายที่คุ้มค่ากับการลงทุน และจะสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจอันจะนำไปสู่การต่อยอดอาชีพอื่น เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเพียงทราย เช่น เพียงทรายแห้งบดน้ำพริกเผา น้ำมันเพียงทราย เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคต

ปัจจุบันการดำเนินงานของ อกท. แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วย มี 52 หน่วย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง, วิทยาลัยประมง 4 แห่ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และหน่วยนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และระดับชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

ปา​รัช​ญ์​ ไชยเวช (กลุ่มสารนิเทศ สป.) /สรุป
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สอศ. / ข้อมูล​
ทิพย์​สุดา​ ศรีษะแก้ว (สำนักงานรัฐมนตรี),​ กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สอศ. /ถ่าย​ภาพ​