เสมา​2​ ‘คุณ​หญิงกัลยา’​ เปิดการประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ อกท.ฝากสมาชิก​เป็น​ต้นแบบใ​ห้เกษตรกร​และรุ่นน้อง​ ใช้วิชาความรู้​เพื่อสังคม​

(16​ ก.พ.​ 63) คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธาน​เปิดการประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ ขององค์การ​เกษตรกร​ในอนาคตแห่งประเทศไทย ​ในพระราชูปถัมภ์​สมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อกท.)​ ระดับชาติ​​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ณ​ หอประชุม​วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​สุราษฎร์ธานี​ ต.พังกาญจน์ อ.พนม​ จ.สุราษฎร์ธานี

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี​ กล่าว​ว่า​
วษท.สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้น​ในปี​ 2514 มีเนื้อที่ 2,107 ไร่ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 80​ กิโลเมตร มีงานฟาร์มโดดเด่นคือ งานฟาร์มพืชศาสตร์ ดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรภายใต้หลักปรัชญา​ของเศรษฐกิ​จพอเพียง​และพัฒ​นาไปสู่การเป็น​ Smart Farming​

นายชาติชาย เกตุพรม​ ที่ปรึกษา สอศ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง​
และประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ​
กล่าวว่า อกท. เป็นองค์การของสมาชิกที่ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ​ได้เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง จากการได้ปฏิบัติจริงในวิชาชีพการเกษตร ตามแนวทางปฏิบัติที่ว่า “เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา​ หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา​ ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม”

ทั้งนีั อกท.จะจัดการประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.​ ระดับชาติขึ้น​ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของ อกท. ที่กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์​ 2563​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขององค์การ​ รวมถึง​เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของสมาชิกหน่วย อกท. ครู บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ​ ตลอดจนเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า​ อกท.และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.

นอกจากนี้ ​ยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จต่าง​ ๆ​ ขององค์การ​ รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย​ โดยมีหน่วย อกท.เข้าร่วมงานทั่วประเทศทั้งหมด​ 52 หน่วย และได้เชิญแขกต่างประเทศจาก​ สปป.ลาว​ เวียดนาม​ กัมพูชา​ จีน​ อินโดนีเซีย​ มาเลเซีย​ และเมียนมา เข้าร่วมงานด้วย

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​ว่า​ รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท.ระดับชาติ ปีการศึกษา​ 2562​ ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาชิก อกท.ทุกคนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน อย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์การและต่อสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ให้สมาชิกได้พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในอนาคต​ โดยเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จ​เป็น​องค์​ประธาน​การประชุม​วิชาการ​ อกท.ระดับชาติ​ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่​ 11​ จนถึงปีนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่​ 41​ ถือเป็นบุญ​ของแผ่นดินที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญ​ของ​ อกท.​ อย่างยิ่ง​

จึงขอให้สมาชิก​ อกท.​ ปฏิบัติ​ตนให้เป็น​ต้นแบบแก่เกษตรกร​ทั่วไปและรุ่นน้อง​ในทุกด้าน​ และเน้นย้ำให้​ สมาชิก​ อกท.ทุกคนช่วยเผยแพร่ความดีงามตามแนวปฏิบัติ​ขององค์การ​ คือ​ ทำงานเพื่อเรียนรู้​ และเพื่ออาชีพ​ของตน​ จากนั้นจึงใช้วิชาความรู้​เพื่อสังคม​ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ​ที่จะทำให้เป็นคนที่สมบู​รณ์ยิ่งขึ้น​ ส่งผลให้องค์การ​มีพลังขับเคลื่อน​ประเทศก้าวข้ามวิกฤติ​ต่าง​ ๆ​ ได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้ข้อคิดแก่สมาชิก อกท.ด้วยว่า ในฐานะที่เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษา​ในภาคการเกษตร ทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความสามารถที่หลากหลายควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลต่อไป

ปา​รัชญ์​ ไชยเวช/สรุป
ทิพย์สุดา​ ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: