เสมา3 ดันอำนาจเจริญ ยืนหนึ่งการบริหารจัดการขยะ มอบ กศน.จัดทำคู่มือคัดขยะ-สร้างชุมชนสะอาด

(14 ก.พ.63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจติดตามนโยบายการบริหารการจัดการขยะ และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลอำนาจเจริญ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่ง “อำเภอลืออำนาจ” เป็นพื้นที่พิเศษที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการให้ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักที่ถูกต้อง เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่อำเภออื่น ๆ ให้อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะรีไซเคิล ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาความสะอาด ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้

สำหรับการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่าง ๆ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

อิชยา กัปปา / สรุป
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ / ภาพ