คู่รักแห่จดทะเบียนสมรสในงาน Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @101”

(14 ก.พ. 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @101” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารในพื้นที่ ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาคีเครือข่าย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้ว่าวันวาเลนไทน์ไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศเรา แต่ความรักเป็นสิ่งดีงาม หากคนทั้งโลกมีความรักให้กัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา โลกเราก็จะมีแต่ความสุข

การที่คนสองคนได้มาพบกัน ถือเป็นพรหมลิขิตและวาสนา จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านาน ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามที่จะเข้าใจในกันและกันในแบบที่เป็นอยู่ เพราะทั้งชายและหญิงมาจากต่างครอบครัว ต่างความคิด เมื่อมาอยู่ด้วยกันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ พบกันครึ่งทาง มองเห็นประโยชน์ของคนที่ตนรักมากกว่าของตนเอง มีใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ไม่พยายามทำให้คนรักเกิดความทุกข์ การครองคู่อย่างสมานฉันท์ให้มีความสุข ต้องมีการเข้าใจกัน ไว้ใจกัน นับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้อภัยกัน ยกตัวอย่างชีวิตครอบครัว​ของตน​ ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน​ ก็ยังจับมือกันไม่ปล่อย

“สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม แม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นต้นทางในการเพาะบ่มคน ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่จะเติบใหญ่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต เปรียบเหมือนฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้ประเทศชาติแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นางตติยา​ ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา​ สํานักงาน​ กศน. กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย​

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นต้นทางในการเพาะบ่มคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่จะเติบใหญ่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต เปรียบเหมือนฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้ประเทศชาติแข็งแกร่ง ยั่งยืน

เพื่อสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิง ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีและกฎหมาย เป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงาน Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @101” ในวันนี้ มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส จำนวน 101 คู่ และจะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

อิชยา กัปปา / สรุป
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ / ภาพ