จังหวัดสุโขทัย มอบเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะชีวิต

(12 กุมภาพันธ์ 2563) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาาสและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุโขทัย เป็น 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนอกระบบในกลุ่มเป้าหมาย 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ สร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และได้คัดกรองการช่วยเหลือผ่านมติคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 500 คน

ทั้งนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรและขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการสนับสนุนการช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพกับกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาสนอกระบบทั้ง 500 คน

ซึ่งในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ อีกคนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,500,000 บาท ประกอบด้วย 5 อำเภอดังนี้ 1) อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 2) อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 120 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท 3) อำเภอคีรีมาศ จำนวน 80 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 4) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 5) อำเภอศรีนคร จำนวน 100 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันหาแนวทางด้านการช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพหรือการศึกษาต่อ ให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยให้บรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ และเตรียมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว
ศธจ.สุโขทัย