หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

วันนี้ (11 ก.พ.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งหนังสือเวียนไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับมติ ก.ค.ศ. ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสรุปคือ

  1. ยกเว้นให้ผู้สมัครไม่ต้องผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สำหรับการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และให้ สพฐ.เพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง โดยเนื้อหาหลักสูตรต้องมีการพัฒนาทักษะที่สำคัญ 2 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
  2. เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในรายละเอียดของการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี และกำหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม สพร.สพฐ.