เสมา3 จัดทัพ เดินหน้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องของประเทศ

(4 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย รมช.ศธ. (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลูกเสือมัคคุเทศก์จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2, สพม.เขต 3, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม 60 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย เชียงใหม่ สุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ลูกเสือมัคคุเทศก์จะร่วมให้บริการประชาชนฟรีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในวาระพิเศษเเละเทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

โอกาสนี้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ. กรรณิกา พันธ์คลอง