คุรุสภา-สกสค.เตรียมพร้อม สนง.ดิจิทัล ร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลครู ดูแลให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

(3 ก.พ.63) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อตอบสนองการดำเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำคัญ 5 งาน ได้แก่ 1) งานมาตรฐานวิชาชีพ 2) งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3) งานพัฒนาวิชาชีพ 4) งานยกย่องวิชาชีพ และ 5) งานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทั้งนี้ คุรุสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ สกสค. เช่น ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการเชื่อมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

จึงได้ร่วมกับ สกสค. จัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ

  1. ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการให้บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0
  2. เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการและการให้บริการนำไปสู่สำนักงานดิจิทัล

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยง เพื่อนำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เรื่องการใช้เทคโนโลยี และดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ

ปัจจุบัน สกสค. มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวนมากกว่า 1.3 ล้านรายทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่ สกสค.ได้เตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Web Service ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลและให้บริการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีผู้บริหาร 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา, นายธนพร  สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, ดร.ราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ดร.วีระศักดิ์  แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ฯลฯ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: