Categories
ภูมิภาค

8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกผลงานชิ้นโบว์แดง ศปบ.จชต.ปี 2562

การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุ่มเทและผลักดันกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ใช้ภาษาไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

VTR การส่งเสริมภาษาไทย
ในพื้นที่ จชต.ปี 2562

กราฟิก : ศปบ.จชต.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s