8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกผลงานชิ้นโบว์แดง ศปบ.จชต.ปี 2562

การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุ่มเทและผลักดันกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ใช้ภาษาไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

VTR การส่งเสริมภาษาไทย
ในพื้นที่ จชต.ปี 2562

กราฟิก : ศปบ.จชต.