สสวท.-ม.วลัยลักษณ์ ฝึกอบรม GLOBE Train-The-Trainer สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

สสวท. ผนึก ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรม GLOBE Train-The-Trainer เตรียมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการตรวจวัดและการวิจัยวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการฝึกอบรมหลักการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับประชาคมไทย ผ่านกระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ ปัญหาและการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างแท้จริง และยั่งยืน

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) กล่าวว่า โครงการ GLOBE เป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดย สสวท. และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซ่า (NASA) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 122 ประเทศ มีโรงเรียนเข้าร่วม 36,890 แห่ง ครู 39,143 คน และมีการตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า 177 ล้านข้อมูล

โครงการ GLOBE เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกตธรรมชาติรอบตัว (Observation Science) ใช้หลักการให้นักเรียนเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง แม่นยำ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เข้าใจแบบจำลอง และทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ โดยแบ่งการตรวจวัดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การตรวจวัด สิ่งปกคลุมดิน (biosphere) น้ำ (hydrosphere) อากาศ (atmosphere) และ ดิน (pedosphere) ซึ่งนักเรียนจะนำผลการวัดที่เป็นมาตรฐาน บันทึกในฐานข้อมูลบนคลาวด์ขององค์การ NASA และนำไปใช้ทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์ต่อไป

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ประเทศไทยมีผลงานที่โดดเด่นในระดับแนวหน้าของโลก โดย สสวท. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินงานใน 3 ด้านได้แก่

 1. การผลิตสื่อและตำราเรียนด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science : ESS) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) โดยการผลิตตำราเรียนและคู่มือครูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม ในจำนวนนี้มีหนังสือเด่น ได้แก่
  1.1. หนังสือเรียนพร้อมคู่มือครู Earth System Science : ESS (มืตำราแสดง)
  1.2 หนังสือ Climate Change ฉบับไทยและอังกฤษ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA (ดร. Dev) ช่วยบรรณาธิการด้วย
  1.3 หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  1.4 หนังสือจอมปราชญ์แห่งดิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จัดทำขึ้นโดย อ.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (สสท.)
 2. การอบรมครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการนำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยตลอดโครงการมีครูร่วม มากกว่า 1,500 คน จากโรงเรียน 820 กว่าแห่ง และมีนักเรียนเข้าร่วมถึง 30,000 คน
 3. การส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละปี จะจัด 2 กิจกรรมหลัก คือ
  (1.) Student Research Competition (SRC) เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเข้าร่วม ในจำนวนนี้ นักเรียนกว่า 30 คน ได้รับโอกาสให้ไปร่วมนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ซึ่งบริเวณด้านนอกเป็นนักเรียนของไทยที่ได้แลกเปลี่ยนกับนักเรียนจาก ญี่ปุ่น เนปาล ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ด้วย และ
  (2.) เวที Thailand Junior Water Prize (TJWP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับประเทศสวีเดน (Stockholm International Water Institute : SIWI) โดยไทยส่งนักเรียน 2 คนไปร่วมประกวดกับ 30 กว่าประเทศ เข้าร่วมงาน World Water Week และ Stockholm Water Prize โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลพระราชทานจากเจ้าหญิงแห่งสวีเดน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันแตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพของภูมิอากาศและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นรอบด้าน ผ่านกระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวและกระบวนการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ภาพ/ข่าว : สสวท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: