ครูโอ๊ะลงพื้นที่นครนายก ยืนยัน 1 ต.ค.นี้ บรรจุครู กศน.891อัตราทั่วประเทศ พร้อมผลักดันงบฯ พัฒนาค่ายลูกเสือสาริกา

(27 ม.ค. 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนมากในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

ผวจ.รายงานคืบหน้าภาพรวมการจัดการศึกษา จ.นครนายก

นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า จังหวัดนครนายก เป็นเมืองด้านเกษตรปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีปัจจัยความสำเร็จ คือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยจังหวัดนครนายกมีเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง คือ พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่แยกกันอยู่ ฐานะยากจนประมาณ 8,800 คน เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษานอกระบบประมาณ 1,500 คน และมีคุณแม่วัยใสอายุ 13 ขวบ มีเด็กเดินยาอายุ 9 ขวบ จังหวัดนครนายกจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านความมั่นคงเป็นสำคัญ

ด้วยปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีจำนวนมาก จังหวัดนครนายกจึงได้สมัครเข้าร่วมในโครงการของกองทุนเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในปี 2562 ได้รับงบประมาณ 5.5 ล้านบาท เพื่อดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสำรวจแล้วมีจำนวน 2,976 คน เด็กนอกระบบที่ต้องออกจากโรงเรียนซึ่งประสงค์ที่จะเรียนต่อหรืออยากจะฝึกอาชีพ ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวน 11,030 คน

ส่วนการดำเนินการด้านการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครนายกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีงานทำ โดยได้มีการจัดตั้งประชาคมการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การศึกษาและมีเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนสร้างพลเมืองดีให้กับสังคม

ในส่วนของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั้น จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด WIN-WIN ทุกคนชนะโดยยึดประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีบางเรื่องที่ต้องขอรับการสนับสนุนชิงนโยบาย เช่น กรณีกำหนดว่าหากมีผู้ใดคัดค้านเพียงคนเดียวก็ให้ยุติเรื่องการควบรวม กรณีเงินที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีการควบรวม อาจให้จ่ายเป็นเงินสดให้กับเด็กนักเรียนแทนการจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถยนต์รับส่ง ซึ่งต้องเปลี่ยนจากหมวดค่าใช้สอยเป็นหมวดเงินอุดหนุน เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการได้ใช้กลไกการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอในการควบรวมตามคำสั่งของ ศธ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นว่า คณะทำงานชุดนี้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาได้ดี เพราะมีนายอำเภอ ซึ่งเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีของอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสถานศึกษา กลไกดังกล่าวนี้อาจจะเรียกชื่อว่าเป็น กศอ. ซึ่งสามารถช่วยหน่วยงานด้านการศึกษาพัฒนางานด้านการศึกษาในระดับพื้นที่อำเภอได้เป็นอย่างดี

วอน ศธ. เร่งพัฒนาค่ายลูกเสือสาริกา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต่อไปว่า จังหวัดนครนายกต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาค่ายลูกเสือสาริกาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมือนเดิม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใหม่ โดยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทน ส่วนทางราชการปรับเปลี่ยนเป็นผู้กำหนดกติกาและมาตรฐาน เนื่องจากเอกชนมีความคล่องตัวสูง

นอกจากนี้ ยังมีค่ายลูกเสือเอกชนในพื้นที่อีกหลายแห่ง ที่พร้อมจะร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน แต่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการจัดตั้งค่ายลูกเสือเอกชนได้ เช่น การกำหนดขนาดพื้นที่ตั้งค่ายลูกเสือ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการทำ MOU ระหว่างคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณในการอบรมลูกเสือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายรายหัว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคคลของ กศจ. ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายว่า ในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของสถานศึกษาที่ย้ายมาในพื้นที่ถูกต่อต้านจากนักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เนื่องจากในการกำหนดหลักเกณฑ์การขอย้าย ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จึงมีข้อเสนอว่ากรณีผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ห้ามเขียนขอย้ายไปยังโรงเรียนอื่น หรือควรให้ไปช่วยราชการที่เขตพื้นที่การศึกษา จนกว่าจะได้ข้อยุติว่าผิดหรือไม่ผิด เพื่อให้สังคมสบายใจ เนื่องจากได้ผ่านการสืบหาข้อเท็จจริงที่มีมูลความผิดมาระดับหนึ่งแล้ว

ครูโอ๊ะเดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมบรรจุครู กศน. 891 อัตรา ต.ค.นี้

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณการเตรียมงานและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาว กศน.นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนชาว สช. ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ รวมทั้งชื่นชมในการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย กศน.WOW จนมีความก้าวหน้าทั้ง 6G ซึ่งปัจจุบัน กศน.ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาออนไลน์อย่างมาก

อีกภารกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การปรับปรุงระบบ Platform ในการสนับสนุนข้อมูลและการเรียนในระบบออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้คนมาเรียน กศน.มากขึ้น รวมทั้งอาจจะมีการลดเวลาการเข้าร่วมกลุ่ม เนื่องจากการจัดการเรียนของ กศน.มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทำงานพร้อมกับการเรียนไปด้วย โดยไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลขวัญกำลังใจครู กศน. มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบรรจุครู กศน. ที่ทุกคนติดตามมาตลอด ขณะนี้ ศธ.เร่งดำเนินการให้ครู กศน.ในพื้นที่ภาคใต้ชายแเดนก่อน เนื่องจากเป็นกรณีที่ติดค้างมาจากสมัยที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของครู กศน.ทั่วประเทศ ศธ.ดำเนินการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว ด้านปัญหาเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ได้มีการหารือกับคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งพร้อมที่จะช่วยครู กศน. โดยยกเว้นเรื่องใบประกอบวิชาชีพ 2 ปี โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในแต่ละภาค เพื่อกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการจัดเวลาเรียนไม่ให้กระทบต่อการสอน จึงขอให้ครู กศน.สบายใจได้ว่า วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ครู กศน. 891 คนต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างแน่นอน

ด้านการดูแลขวัญกำลังใจของการศึกษาเอกชน ได้ทลายทุกข้อจำกัดของการทำงาน โดยจัดของขวัญปีใหม่เป็นค่ารักษาพยาบาล 150,000 บาทต่อคนต่อปีเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อเสนอเรื่องการเบิกจ่ายตรงและการให้สิทธิ์รักษาพยาบาลครอบคลุมถึงคนในครอบครัวนั้น ขอรับไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามีข้อจำกัดด้านใดบ้าง ขณะเดียวกันเรื่องหนี้สินครู สช. อยู่ระหว่างการหาวิธีเพิ่มเพดานในการกู้เพิ่ม ซึ่งต้องศึกษาให้รอบคอบ อาจจะมีการลดเวลาอายุงานครูลงให้กู้เงินได้เร็วขึ้น เพื่อลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ

ส่วนเรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ศธ.ได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 อยู่แล้ว โดยระยะต่อไปจะมีประกาศออกมาว่าจัดอบรมวิชาใดบ้าง หากต้องการให้เพิ่มหลักสูตรด้านใด สามารถสะท้อนไปยัง สช. ได้โดยตรง ย้ำว่า ศธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรครูเอกชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกคนเป็นผู้มีจิตวิญญาณเป็นครูและเป็นผู้คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สำหรับกรณีข้อปัญหาเรื่องการพัฒนาค่ายลูกเสือสาริกานั้น รมช.ศธ.มอบหมายให้ ศึกษาธิการภาค 9 รวบรวมประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรส่งตามระบบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมการพิจารณาสำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: