สช.เตรียมเปิดหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) รุ่นแรก ก.พ.นี้ พร้อมบริการ One Stop Service บริการครูเอกชน

(24 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่โรงเรียนชนิดา อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนชนิดา ต้องขอชื่นชมผู้บริหารและครูที่ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -​ NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่องในทุกวิชา

ทั้งนี้ หลังจากที่ตนมารับตำแหน่ง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับฟังปัญหาของครูเอกชน พบว่าครูเอกชนยังขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน และขาดสวัสดิการความมั่นคงของชีวิต เมื่อรับทราบจึงมีความมุ่งมั่นเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัด โดยได้เพิ่มเพดานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี มาเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณปี 2563 จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ศตวรรษที่ 21

รวมทั้งจัดหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) รุ่นแรกจะเปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 120 คน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2563 และเริ่มดำเนินการพัฒนาในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะแบ่งเป็น

  • ระยะเตรียมความพร้อมภาคทฤษฎี 15 วัน
  • ระยะการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 3-10 วัน
  • ระยะการประยุกต์ในองค์ความรู้สู่การพัฒนาสถานศึกษาและจัดทำรายงานกลุ่ม-รายบุคคล 30 วัน
  • ระยะการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 วัน

โดยการอบรมจะไม่มีการฟุ่มเฟือย แต่จะเน้นสาระที่จะพัฒนาผู้บริหารให้มีความภาคภูมิใจและเกียรติยศศักดิ์ศรีของครูโรงเรียนเอกชน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการบริหารโรงเรียนเอกชนต่อไป

“ในส่วนของครูผู้สอน จะมีหลักสูตรอบรมครูแบบทางเลือกตาม Shopping List จำนวน 19 หลักสูตร ทั้งนี้หากต้องการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนและเด็กและเยาวชนตามบริบทของแต่ละแห่ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ล่าสุดกำลังเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการผู้มาติดต่อที่ สช. เพื่ออำนวยความสะดวกรูปแบบ One Stop Service ให้สามารถบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: