ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฉบับ คือ แต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สทศ. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

แต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สทศ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ประธานกรรมการ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็น ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
– ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
– นายเธียรชัย ณ นคร
– รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
– ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
– นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– นางวราภรณ์ สีหนาท

อ้างจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/017/T_0021.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายอัมพร พินะสา พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อ้างจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/017/T_0012.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๕. นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕
๖. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘

อ้างจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/017/T_0011.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวณิชย์ อ่วมศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาในคณะกรรมการดังกล่าว แทนผู้ที่ลาออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อ้างจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/013/T_0045.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: