คุณหญิงโค้ดดิ้ง เปิดงานรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 17

(23 ม.ค.63) โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดงานรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 17 “One Classroom One Innovation” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมอบเงินรางวัลเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DS Pre-test 63

นายสุพจน์ หล้าธรรม ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ไต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนองศ์ความรู้เชิงวิชาการ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ตัวยการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การทำโครงงานบูรณาการในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้นักเรียนกำหนดหัวเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาตามตวามถนัด และความสนใจร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และยังส่งเสริมให้นักเรี่ยนได้ต่อยอดองศ์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) จึงถือได้ว่า กิจกรรมรำเผยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ เป็น Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า มีความปลาบปลื้มที่ได้มาโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญต่อประเทศชาติ เป็นที่เผยแพร่ความดีงามในด้านการศึกษาของลูกหลานชาวไทยมานับร้อยปี ถือเป็นโรงเรียนที่ชาวไทยภาคภูมิใจชื่นชมผลงานตลอดมา จนถึงวันนี้ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องยกย่องทั้งผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ขณะเดียวกันนับเป็นบุญของแผ่นดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยให้การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้พสกนิกรได้รับการอบรมศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พร้อมทั้งรักษาประเพณีวัฒนธรรม คุณงามความดีที่ประเทศไทยได้สั่งสมมากว่าร้อยปี

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการดึงศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของเด็กทุกคน การที่มีนวัตกรรมแบบนี้ทำให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามที่ชอบและสนใจ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยของปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่โรงเรียนได้จัดโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (DS Pre-test 63) เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าเด็กทุกคนสามารถทำโครงการและสอบผ่านในระดับต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ดังนั้น การศึกษาจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ แต่การเรียนที่เป็นรูปธรรมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ แล้วนำไปสู่การเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 หรือเรียกว่ายุคดิจิทัล ที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนหลายด้าน การทำให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่ ศธ.คาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้การทำวิจัยหรือการทำโครงงานจะต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่จะเป็นผู้เปลี่ยนโลก จึงขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ศึกษาผลงานที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่อไป

จากนั้น รมช.ศธ. ร่วมมอบเงินรางวัลเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DS Pre-test 63 และเยี่ยมชมผลงานนักเรียน อาทิ โครงงานซี๊ดซ๊าดชูกำลัง โครงงานไส้กรอกผมใหญ่ โครงงานถ่านไม้ โครงงาน Weight Training โครงงาน World War II เป็นต้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: