ครม.รับทราบการแต่งตั้งโฆษก ศธ./รองโฆษก ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. ตามคำสั่ง ศธ. ที่ สป 1176/2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดังนี้

  • นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
  • นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ