คุณหญิงโค้ดดิ้งลงพื้น​ที่​รร.​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ ​ ย้ำเด็กต้องได้เรียน​สิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข​

(19​ ม.ค.​ 2563)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รมช.ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์​ รองปลัด​ ศธ.,​ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์​ รองเลขาธิการ​สภาการศึกษา,​ รศ.ประวิต เอราวรรณ์​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.,​ นายนรา เหล่าวิชยา​ รองเลขาธิการ​ กศน.​ และผู้บริหาร​ ศธ.​ ลงพื้น​ตรวจเยี่ยมโรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ อ.แว้ง​ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.63 ณ จ.นราธิวาส

นายไตรทิพย์​ สกุลประดิษฐ์​ นายอำเภอ​แว้ง​ กล่าวรายงาน​ข้อมูล​พื้นฐานว่า อ.แว้ง​ อยู่​ห่างจากศาลากลางจ​ังหวัด​นราธิวาส​เป็นระยะ​ทาง​ 86​ กิโลเมตร​ แบ่งเป็น​ 6​ ตำบล​ 43 หมู่บ้าน​ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่​เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา​ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา​อิสลามและประกอบอาชีพ​เกษตร​กรรม​ มีโรงเรียน​สังกัดสำนักงานการศึกษา​เอกชน​ จำนวน​ 5​ แห่ง​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นราธิวาส​เขต​ 2​ จำนวน​ 27​ แห่ง​ สังกัดสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยม​ศึกษาเขต​ 15​ จำนวน​ 1​ แห่ง​ และโรงเรีย​นศึก​ษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ ซึ่งการจัดการศึกษา​ใน​ อ.แว้ง​ ได้รับความร่วมมือ​จากคนในชุมชน​เป็น​อย่างดี

นายสุรัตน์​ บุญ​ฤทธิ์​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​พิเศษประจำจังหวัดปัตตานีและประธานกลุ่ม​สถานศึกษา​สังกัดสำนักบริหาร​งานการศึกษา​พิเศษ​กลุ่ม​ 8​ ภาค​ใต้​ กล่าวว่า​ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาส​ รับ​นักเรียนแบบอยู่ประจำและไป – กลับ ตามพื้นที่บริการ ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับ ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย​ เน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด 51 แห่ง​ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวม 38 แห่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา โดยรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท และเด็กพิการเรียนรวม ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยมุ่งเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประกอบอาชีพ​ เมื่อจบไปแล้วไม่เป็นภาระหรือสร้างปัญหาแก่สังคม​ โดยโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์นอกจากจะมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นกลไกในการสร้างความมั่นคงและความเป็น เอกภาพให้กับคนในชาติ​ แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพ​ของคนไทยทุกกลุ่ม​ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทุกมิติ

นายมนูญ​ เสียมไหม​ ผอ.โรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ กล่าว​ว่า​ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีอุปสรรคในการเข้ารับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา​ เช่น อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก กำพร้าบิดามารดา ขาดผู้อุปการะหรือภัยคุกคาม โดยรับผิดชอบในเขตการศึกษา 2 ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส

ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การรับนักเรียนเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด 10 ประเภท เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และได้ขยายพื้นที่บริการการรับนักเรียนจากเดิมรับเฉพาะในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับนักเรียนจาก 5​ อำเภอ ในจังหวัดสงขลาเพิ่ม

ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1​ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ห้องเรียน มีนักเรียนรวม 462 คน รับผิดชอบนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส 5 อำเภอคือ ตากใบ​ สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี แว้ง และสุคิริน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 69 คน มีเรือนนอนทั้งหมด 15 หลัง​ โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ​ มีรถไม่เพียงพอบริการรับส่งนักเรียนไปอบรมหรือทำกิจกรรมต่าง​ ๆ​ ในจังหวัดและต่างจังหวัด ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนที่อยู่ประจำในโรงเรียน​ นอกจากนี้การที่ข้าราชการครูต่างถิ่นมาบรรจุ​ เมื่อครบวาระโยกย้ายกลับภูมิลำเนาทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งขอเสนอให้จัดสรรตำแหน่งอัตราจ้างหรือพนักงานราชการสำหรับวิทยากรสอนศาสนา เพื่อความมั่นคงในอาชีพต่อไป

ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า​ ขอบคุณ​ทุกคนที่สละเวลามาแลกเปลี่ยน​ข้อคิดเห็น​เพื่อให้โรงเรีย​นศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​สามารถ​จัดการเรียน​การ​สอน​ที่มีประสิทธิภาพ​ นักเรียน​มีความสุขในการเรียน​ ผู้ปกครอง​มีความสบายใจ​ ครูมีศักดิ์ศรี​ รวมถึง​สังคม​มีส่วนร่วม​ส่งเสริม​ให้นักเรียน​เติบโต​เป็นผู้ใหญ่​ที่มีความพร้อมหลายด้าน

ที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าเด็กคืออนาคต​ของชาติ แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการดูแลเอื้ออำนวยให้ได้เรียน​รู้​ในสิ่งที่สนใจ​ เมื่อโตขึ้นไปจะไม่มีความสุข​ในการทำงาน​ จึงได้เน้นย้ำว่าต่อไปนี้การศึกษา​ไม่ใช่การให้โรงเรียน​สอนตามหลักสูตร​อย่างเดียว​ โดยเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความชอบในเรื่องราวที่แตกต่าง​กันไป​ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียน​ที่จะปรับเปลี่ยน​การเรียน​การ​สอน ​โดยสร้างบรรยากาศ​ จัดหาอุปกรณ์​อำนวยความสะดวกให้ครูทุกคนสามารถสอนในเรื่องที่เด็กสนใจอยากเรียนให้ได้​ ตลอดจนส่งเสริม​การเรียนจากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน​ ศึกษา​ปัญหา​ของชุมชน​ และโครงการที่น่าสนใจในชุมชน​

​ขณะที่​ปัจจุบัน​ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​​ วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​เป็นสิ่งสำคัญ​ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง​ สามารถ​อำนวยความสะดวกได้มากขึ้น​ ขณะเดียวกัน​ก็สร้าง​ปัญหา​ให้ครู​ และคนทำธุรกิจ​อุตสาหกรรม​ทั่วไป​ จึงต้องจัดการเรียน​การ​สอน​ให้สอดคล้อง​กับ​ความต้องการ​ของตลาด​แรงงาน​ เพื่อให้เรียนจบแล้วจะได้มีงานทำทันที​ โดยนำหลักสูตร​ทวิภาคี​มาช่วยให้เด็กได้ทดลองทำงานกับผู้ประกอบการ​ ซึ่งได้มีการพูดคุย​แนวทางร่วมกับ​ ผอ.โรงเรียน​ไว้แล้ว​ หวังว่าเทอมหน้าจะมีภาคีเครือข่าย​ต่าง​ ๆ​ เข้ามาช่วยสนับสนุน​โรงเรียน​มากขึ้น​

นอกจากนี้​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ได้กล่าวว่า​ เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียน​ CODING​ ซึ่งมีหลายระดับตามช่วงอายุที่เหมาะสม​ เพื่อให้สามารถ​สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และติดต่อกับผู้คนจำนวน​ 7​ ล้านล้านคนในโลก​ได้ รองรับ​ความต้องการ​แรงงานด้านเทคโนโลยี​ในอนาคต​ ส่วน​ของ​เรื่องเงินอุดหนุน​ อุปกรณ์​ต่าง​ ๆ​ ที่จะนำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน​ตามที่เสนอแนะมานั้น ยินดีรับข้อมูล​เพื่อนำไปพิจารณา​หาแนวทางช่วยเหลือ​ต่อไป

จากนั้น​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ได้เยี่ยม​ชม​กิจกรรม​ผลงานทางวิชาการ​ของนักเรียนโรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ อาทิ​ กิจกรรม​โรงเรียน​ธนาคาร​ ทักษะกีฬา​รักบี้ฟุตบอล​ ทักษะคอมพิวเตอร์​สมองกลฝังตัว​ ทักษะอาชีพ​เพื่อการมีงานทำ​ เป็นต้น

ปา​รัช​ญ์​ ไชย​เวช​/ สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า/ ถ่ายภาพ