เสมา3 เปิดงาน “35 ปี เปิดบ้านเทคโนชลฯ” แนะนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

(17 มกราคม 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “35 ปี เปิดบ้านเทคโนชลฯ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ที่มีผลงานที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในระดับประเทศจำนวนมาก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับความต้องการกำลังคนเพี่อรองรับสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเปิดการเรียนการสอนสองภาษา

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวไปสู่สถานศึกษาอาชีวะชั้นนำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรสายอาชีพมีฝีมือ มีทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทั้งวิกฤต โอกาส และความท้าทาย เราจึงต้องเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถนำพาตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต

ขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 35 ปี วิทยาลัยฯ ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพ จบแล้วมีงานทำ สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

จึงอยากให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเลือกศึกษาที่ว่า เรียนสายสามัญคือความภูมิใจ ได้ใบปริญญา อาจจะต้องคิดใหม่ โดยให้หันมาเลือกเรียนสายอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพราะเมื่อเรียนจบจะมีงานทำ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ