เสมา 3 ลงพื้นที่ระยอง สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน

(17 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และการศึกษาเอกชน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีพระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (เชย ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา กศน. – สช.ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดระยองครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 มีความตั้งใจที่จะมากราบหลวงพ่อเชย ชยธมฺโม เนื่องจากได้รับทราบเกียรติคุณและความเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อประชาชนในทุกด้าน และได้เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา โดยได้สร้างอาคารให้ กศน.อำเภอบ้านค่าย เพื่อใช้เป็นสำนักงานและจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชน

นอกจากนี้ ท่านยังมีความตั้งที่จะสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ในพื้นที่ของวัดละหารไร่ ใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญในวัด จำนวน 50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบหลากหลาย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาและข้อจำกัดการทำงานหลายด้าน ทั้งในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและอัตราบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการทำงาน ส่งผลต่อกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งขอยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาลดข้อจำกัด โดยในส่วนของ กศน.ขณะนี้มีอัตราข้าราชการของ กศน. 891 อัตรา ที่จะบริหารจัดการให้กับบุคลากรทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ บุคลากรของ กศน.มีขวัญและกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลผ่านโครงการ กศน . WOW

ส่วนความคับข้องใจเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชน ที่เคยได้รับเพียง 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ แต่หลังรับทราบปัญหา ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ในการวางแผนและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งนโยบายที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ การเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี มาเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการปี 2562 ให้ สช. จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน อีกทั้งได้ผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนต่อไป

“ขวัญกำลังใจครู ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเรามีขวัญกำลังใจดียิ่ง จะมีความสุขที่จะทำงานได้ทุกอย่าง นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจขับเคลื่อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ​ที่ดี​ให้กับคนทำงานได้เข้ามาช่วยกันจัดการศึกษาเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง เราจะจับมือกันทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ