“ครูโอ๊ะ” ลุยขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สถานศึกษา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อติดตามการดำเนินงานตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส

ร่วมทำเคารพธงชาติหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียน พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ.เมืองปัตตานี

รมช.ศธ. กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ตั้งใจมาด้วยความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาในการนำความเจริญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เดินหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนครูโรงเรียนเอกชน โดยพิจารณาด้านสิทธิพยาบาลในโรงพยาบาล เพิ่มจาก 100,0000 บาท เป็น 150,000  บาทต่อคนต่อปี จัดงบประมาณพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน 32 ล้านบาท ซึ่งสนับสนุนทั้งด้านการอบรมของผู้บริหารและบุคลากร การอบรมการขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 120 คน การจัดหลักสูตรทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน เป็นต้น

มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชน ที่ กศน.จังหวัดปัตตานี

ต่อจากนั้น รมช.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้กับพนักงานราชการและครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเปิดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

รมช.ศธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี  และสะบ้าย้อย) มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น ในการบริหารจัดการศึกษา จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์

ดังนั้น การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

สำหรับการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 2,450 คน ประกอบด้วยผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ และครู ผู้บริหาร พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,250 คน

วิมล มาเทียน / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: