ศธ.มอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จ.สตูล

(3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาณัต มีบุญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครู นักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายดาลัน นุงอาหลี กล่าวว่า ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 2,400 บาท/ปี

สำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาษนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

โดยครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งหมด 109 ราย ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 76 ราย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 18 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 10 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 ราย และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 261,6000 บาท

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ภาพ/ ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: