ศธ.แถลงข่าว งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย”

(3 มกราคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, พันตำรวจโท ภษิต กะเตื้องงาน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2498 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เป็นปีที่ 65 โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ของรางวัลกว่า 100,000 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” ในรูปแบบการจัดงาน “Fun Thinking and Doing สนุกคิด สนุกทำ” เพื่อเป็นการเชิญชวนเด็กและเยาวชน มาพบกับความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพ พัฒนากระบวนความคิด เสริมสร้างจินตนาการ สร้างสรรค์ประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความสำคัญสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

สำหรับหนังสือวันเด็กในปี 2563 ใช้ชื่อว่า “เด็กไทยไปถึงฝัน” เนื้อหาประกอบไปด้วยผลงานจากนักเรียนทั่วประเทศ บทสัมภาษณ์ และบทความพิเศษจากนักเขียนรับเชิญ อาทิ “ดาวฝัน” บทกลอนแด่เด็กช่างฝัน จาก (กุดจี่) พรชัย แสนยะมูล นักเขียนรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นต้น โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบเป็นของขวัญ ความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”เพื่อมอบให้ประชาชน เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และมีการจัดงานโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 1. กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยแบ่งเป็น
  – เด็กและเยาวชนดีเด่น 545 คน
  – เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 227 คน
  – เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ(ประเภททีม) 174 คน
  รวมเด็กและเยาวชนที่เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 946 คน
 2. กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน จัดกิจกรรมบริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้
  โซนที่ 1 : Citizen Kids : พลเมืองเด็ก (บริเวณสนามหญ้าและในกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง
  โซนที่ 2 : Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  โซนที่ 3 : Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม (บริเวณถนนลูกหลวง) เป็นโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานกว่า 100 บูธ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดีให้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้

พันตำรวจโท ภษิต กะเตื้องงาน กล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลดุสิต คาดว่าจะมีประชาชน เด็ก และเยาวชนมาร่วมกิจกรรมมากมาย อาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือกระทำผิดในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการพลัดหลงจากผู้ปกครอง รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ จากภายในงาน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงาน

“ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปโดยลำพัง และควรจัดทำบัตรที่ระบุชื่อผู้ปกครอง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าของเด็ก เพื่อความสะดวกในการนำส่งกรณีพลัดหลง”

สำหรับประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย”เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็น “คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง”ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ฟรีตลอดงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2628 6179 และ 0 2628 5651

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: