พระบรมราโชวาทสำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

(1 มกราคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ดังนี้

ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

โลโก้วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563